Kodex chování

1. Cíl

Tým stojící za WordCamp Brno věří, že naše komunita by měla být otevřena opravdu všem. Proto se zavazujeme k přípravě prostředí přátelského, bezpečného a vřelého pro všechny bez rozdílu pohlaví, sexuální orientace, postižení, rasy, náboženství, preferovaného operačního systému, programovacího jazyka či textového editoru.

Tento kodex chování shrnuje naše očekávání toho, jak by se účastníci měli chovat, a následky chování, které je v rozporu s principy zde uvedenými.

Vyzýváme všechny sponzory, dobrovolníky, přednášející, návštěvníky a další účastníky k tomu, aby nám pomohli připravit pozitivní a bezpečný zážitek z naší konference pro všechny.

2. Člen komunity otevřeného softwaru

Doplňkovým cílem tohoto kodexu je zvýšení povědomí myšlenky Open Source tím, že nabádáme účastníky k tomu, aby se nebáli vyzdvihnout a upevnit vztah mezi svou prací a širokou komunitou.

Za účelem naplňování tohoto cíle budou organizátoři WordCamp Brno přijímat nominace vzorných členů Open Source komunity a zmíní tyto po ukončení konference na své webové stránce.

Pokud uvidíte někoho, kdo se snaží více než ostatní zajistit vstřícnost a přátelskost naší komunity a vyzývá ostatní účastníky k podobnému chování, chceme to vědět! Stačí se obrátit na kohokoli z organizátorů.

3. Očekávané chování

Buď ohleduplný, přistupuj k lidem s úctou a ochotou spolupracovat.
Zdrž se nedůstojného, diskriminujícího a obtěžujícího chování i projevu.
Buď vnímavý ke svému okolí a k dalším návštěvníkům konference. Jsi-li svědkem nebezpečné situace nebo vidíš-li někoho v nouzi, uvědom ihned organizátory.
Zapojuj se upřímně a aktivně do dění na konferenci. Tím, že tak činíš, pomáháš vytvářet WordCamp Brno – konferenci nás všech.

4. Nepřijatelné chování

Nepřijatelné chování zahrnuje zastrašující, obtěžující, urážlivé, diskriminační, škodlivé či ponižující chování stran jakéhokoli účastníka WordCamp Brno a doprovodných akcí. Všechny prostory WordCamp Brno mohou být užívány veřejností; respektuj všechny místní.

Obtěžování zahrnuje útočné verbální vyjadřování na účet pohlaví, sexuální orientace, rasy, náboženství, postižení; nevhodné použití nahoty a/nebo obrazů se sexuální tematikou na veřejných místech (včetně prezentací řečníků); záměrné zastrašování nebo pronásledování; obtěžující fotografování či nahrávání; neustálé narušování přednášek či jiného programu; nevhodný fyzický kontakt i nechtěnou sexuální pozornost.

5. Následky nevhodného chování

Nepřijatelné chování nebude tolerováno ostatními návštěvníky, organizátory, zaměstnanci prostor ani dalšími účastníky WordCamp Brno.

Očekáváme, že osoba upozorněná na své nevhodné chování dle tohoto kodexu ihned přestane a okamžitě začne tento kodex dodržovat.

V případě, že se účastník začne chovat nepřijatelně, organizátoři konference mohou použít všech přiměřených prostředků k tomu, aby takovému chování zamezili, a to včetně vyloučení z konference bez nároku na vrácení vstupného.

6. Co dělat, jsi-li svědkem či obětí nevhodného chování

Jsi-li obětí nevhodného chování, všimneš-li si, že někdo jiný je obětí nevhodného chování, či máš-li jiné obavy, uvědom ihned organizátory konference.

Tým připravující WordCamp Brno je připraven pomoci účastníkům kontaktovat ostrahu místa konání i místní bezpečnostní složky, poskytnout doprovod nebo jakkoli jinak asistovat všem, kdo se stanou obětí nepřijatelného chování, a to takovým způsobem, aby zajistili jejich pocit bezpečí po celou dobu trvání konference. Dobrovolníci nosí červená trička. Každý dobrovolník ti pomůže spojit se s organizátory konference. Můžeš také přijít k registračnímu stolu a požádat o spojení s organizátory.

7. Rozsah

Očekáváme, že všichni účastníci konference (sponzoři dobrovolníci, přednášející, návštěvníci a všichni ostatní hosté) se tímto zavazují k dodržování kodexu chování ve všech prostorách konference a na všech doprovodných akcích.

8. Kontaktní informace

Všechny potřebné kontaktní informace naleznete v sekci kontakt.

9. Licence a informace o autorovi

Tento kodex chování je mírně upraveným kodexem konference Open Source Bridge, doplněný o informace o naší konferenci. Originál je dostupný na http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/ a je uvolněn pod Creative Commons Attribution-ShareAlike licencí.